El proper dilluns 25 de juliol, a partir de les 19h en primera i única convocatòria, se celebrarà l’Assemblea ordinària de socis i sòcies del CN Molins.

El Poliesportiu Municipal de Molins de Rei acollirà el 25 d’abril una nova Assemblea ordinària amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
2. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’exercici 2021.
3. Precs i preguntes.

L’Assemblea general del club del Club Natació Molins de Rei és de composició directa, és a dir, constituïda per tots els socis i les sòcies de ple dret del club que reuneixin les condicions següents:

a) Ser major d’edat civil.
b) Tenir una antiguitat mínima com a soci/a d’un any.
c) No tenir suspesa la condició de soci/a en el moment de la convocatòria.

La composició de l’Assemblea general ha de respectar els principis de representació democràtica i proporcionalitat respecte al nombre de socis i sòcies i de no discriminació per raó de sexe.

Els socis i sòcies honoraris/es, que no ostentin la condició de numerari/a, formaran part de l’Assemblea amb veu, però sense vot. La resta de socis i sòcies podran assistir a les assemblees sense veu ni vot.

Club

Leave a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà.