X
Back to the top

Avís Legal

  936 680 680

Avís Legal

 1. Main Home
 2. /
 3. Avís Legal

CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI amb CIF G08441024, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present web. L’entitat informa als usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol.

Raó Social o Nom de l’Empresa CIF
CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI G08441024
Direcció:
C/ Esperanto, s/n
Població: Codi Postal:
Molins de Rei 08750
Nº Registre Mercantil
2356

 

 1. CONCEPTE D’USUARI

La utilització de la web (inclosa la seva àrea privada) atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i a les polítiques de privacitat en la versió publicada per CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI, en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal i les polítiques de privacitat en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot tenir modificacions.

 

 1. INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web de CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent de servir o fer servir malament un vincle, tant al connectar-se a la web de CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI com a l’accedir a la informació d’altres webs des de la web de CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI.

 

 1. VINCLES O ENLLAÇOS DES D’ALTRES WEBS EXTERNES

Es prohibeix expressament establir vincles des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels Drets Humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral i l’ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que, CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI, intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat en cap forma els continguts de la pàgina on figuri l’enllaç, ni tan sols que consenti la seva incursió, excepte autorització expressa.

 

 1. POLÍTICA DE PRIVACITAT

CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI amb CIF G08441024, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present web. L’entitat informa als usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol.

En virtut d’aquesta normativa s’informa que les dades facilitades per l’Usuari a través dels formularis de la web (inclosa l’Àrea Privada), seran incorporades i tractades per CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI en qualitat de Responsable del Tractament, amb la finalitat d’atendre la relació establerta entre les parts i emparada per la normativa en especial en matèria de prevenció de riscos laborals i la resta de legislació connexa. Les dades són confidencials i el seu ús respon als objectius legalment establerts en cada moment determinat. Si ho desitja pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades, l’accés, la rectificació, la supressió, oposar-se o sol·licitar la limitació respecte al tractament d’aquestes dades mitjançant escrit dirigit a c/ Esperanto, s/n, 08750 Molins de Rei, Barcelona. Per a obtenir més informació sobre la nostra Política de Privacitat, si us plau dirigiu-vos al següent enllaç Política de Privacitat.

 

 1. INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

En aquesta web es poden utilitzar cookies. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants. Si voleu saber més sobre l’ús de les cookies per part de CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI dirigiu-vos a la nostra Política de cookies.

 

 1. RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI informa que en tot moment implementa les mesures de seguretat oportunes per tal de presentar als usuaris de la web informacions i serveis adequats, certs i actualitzats; no obstant això, es reserva el dret de rectificació sobre aquells aspectes que, eventualment i de forma fortuïta, puguin patir incorreccions, desactualizacions o errors.

CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o actualitzada.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta web, tenen dues finalitats, una finalitat informativa en quant a la qualitat, situació, serveis i tarifes i una altra de venda de serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals de la present web.

 

 1. INDICACIONS SOBRE ASPECTES TÈCNICS

CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues d’informació com a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als usuaris per causes alienes a CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI

CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estigui lliure de virus o altres components nocius, sense perjudici que CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI realitza els seus millors esforços per a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

 

 1. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit de CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment de l’assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI és lliure de limitar l’accés a les pàgines web, i als productes i/o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris amb l’objectiu d’evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a les pàgines web de CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneraria per part de CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI

D’acord amb el que assenyala el paràgraf anterior, CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l’esforç dut a terme per CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI per al seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot enllaç, frame o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web de CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI sense el consentiment previ, exprés i per escrit d’EL CLIENT. Qualsevol transgressió del disposat en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes.

CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI

Fomentant la natació, l’esport i la salut a Molins de Rei des del 1971

Horari

Dilluns - Divendres7:00 - 21:00
Dissabte - Diumenge10:00 - 20:00
Festius10:00 - 20:00

Contacte

C/ Esperanto s/n, 08750 Molins de Rei

© 2020 Club Natació Molins de Rei • All rights reserved • Design by FeedBack Media