El proper dilluns 26 d’abril, a partir de les 19h en primera i única convocatòria, se celebrarà l’Assemblea ordinària de socis i sòcies del CN Molins. Per la situació pandèmica actual, es realitzarà a través de la plataforma Zoom.

L’Assemblea ordinària tindrà el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
2. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’exercici 2020.
3. Aprovació, si s’escau, de les quotes de socis i altres serveis de l’exercici 2021.
4. Aprovació, si s’escau, del pressupost de l’exercici 2021.
5. Aprovació, si s’escau, de finançament extraordinari per motius de la COVID-19.
6. Precs i preguntes.

L’Assemblea general del club del Club Natació Molins de Rei és de composició directa, és a dir, constituïda per tots els socis i les sòcies de ple dret del club que reuneixin les condicions següents:

a) Ser major d’edat civil.
b) Tenir una antiguitat mínima com a soci/a d’un any.
c) No tenir suspesa la condició de soci/a en el moment de la convocatòria.

La composició de l’Assemblea general ha de respectar els principis de representació democràtica i proporcionalitat respecte al nombre de socis i sòcies i de no discriminació per raó de sexe.

Els socis i sòcies que compleixin els requisits per participar en l’Assemblea hauran de demanar (presencialment, telèfon o e-mail) la seva assistència.

Els socis i sòcies honoraris/es, que no ostentin la condició de numerari/a, formaran part de l’Assemblea amb veu, però sense vot. La resta de socis i sòcies podran assistir a les assemblees sense veu ni vot.

Club

Leave a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà.