S’informa als socis i sòcies que, d’acord amb el que disposen els estatuts del Club, es convoquen eleccions.

A. Nombre de llocs a proveir

Mínim 3 i màxim 21. Entre ells President, Tresorer i Secretari

B. Condicions per ésser elector i elegible

 • Ser major d’edat, tenir antiguitat mínima com a soci/a d’1 any i no estar legalment incapacitat/da.
 • No tenir suspesa la condició de soci/sòcia
 • No tenir cap expedient disciplinari que pugui suposar la suspensió temporal dels seus drets en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de candidatures

C. Dia i lloc del sorteig per la designació dels components de la Junta electoral

Dia 27 d’abril de 2022, a les 9 hores, a la Notaria de Molins de Rei

D. Càrrecs de la Junta Electoral a proveir

Són 3 titulars (President, secretari i un tercer membre) i 3 suplents d’aquests

E. Període d’exposició del cens electoral i reclamacions

Del 29 d’abril al 10 de maig de 2022

F. Període per a la presentació de candidatures

De l’ 11 al 19 de maig de 2022

Les candidatures són tancades i s’han de votar en la seva totalitat.

Forma i requisits:

 1. Les candidatures han d’estar integrades per un mínim de 3 membres i un màxim de 21 membres, encapçalat pel candidat o candidata a president o presidenta.
 2. Les candidatures s’han de presentat per escrit a la Junta electoral i han de contenir les dades següents:
  1. Relació de noms i cognoms dels candidats/es, amb el nom dels càrrecs a que es presentin cadascú, encapçalada pel candidat o candidata a president o presidenta, amb un total de càrrecs no inferior als 2/3 dels llocs elegibles.
   Juntament amb cada nom, haurà de figurar la signatura del candidat/a, acreditativa de la seva conformitat.
   Els candidats i candidates, hauran de complir les condicions que s’estableixen a l’article 45.2 dels Estatuts del Club.
  2. Fotocòpies dels documents d’identitat, per les dues cares
 1. Les candidatures que es presentin a membres de la Junta directiva del Club Natació Molins de Rei procuraran tenir una presència equilibrada de dones i homes que reflecteixi la proporcionalitat de gènere de la massa social
 2. Si un soci o sòcia, membre de la Junta directiva es vol presentar com a candidat o candidata a les eleccions, ha de presentar la dimissió i cessar en el càrrec abans que s’iniciï el termini de presentació de candidatures

G. Dia de reunió de l’assemblea general on es procedirà a dur a terme l’acte de les votacions, en cas d’haver més d’una candidatura

Dia 3 de juny de 2022

H. Forma d’acreditació dels electors

DNI

 

A Molins de Rei, 26 d’abril de 2022

Club

Leave a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà.